REGULAMIN

1. Na teren imprezy MOTO SHOW mogą wjechać tylko kierowcy aut przyjętych
w drodze wcześniejszej selekcji, auta organizatorów oraz wystawców. Pozostałe
pojazdy powinny znajdować się na terenie parkingu dla gości. Widzowie oraz
goście zobowiązani są poruszać się po terenie imprezy pieszo.

2. Dzieci oraz osoby małoletnie przebywają na terenie imprezy pod opieką osób
dorosłych - rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
na terenie imprezy.

4. Uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie stosownych przepisów prawa
o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie imprez masowych oraz absolutny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie zlotu.

5. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h ( poza wyznaczoną trasą sprawnościową )

6. Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować
się do wytycznych organizatora.

7. Uczestnik który złamie regulamin będzie zobowiązany do opuszczenia
terenu imprezy.

8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego
się na terenie imprezy i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

9. Organizatorzy imprezy zabezpieczają teren imprezy, ale nie biorą
odpowiedzialności za zaistniałe na terenie imprezy zdarzenia - kierowcy
i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają
karnie bądź cywilne za szkody wyrządzone organizatorowi, innym kierowcom
lub widzom.

 

TOP